systemet Schoolsoft strider mot bestämmelser i personuppgiftslagen (9, motstående intressen i det enskilda fallet (prop.2005/06:173 s. 26 f.) 

5620

I enlighet med vad som angetts i förarbetena till personuppgiftslagen (prop. 1997/98:44 s. 82 f.) krävs det i princip inte heller att den personuppgiftsansvarige vidtar några förberedande åtgärder innan en begäran framställts; en annan sak är att allmänna administrativa skäl talar för att den personuppgiftsansvarige på förhand utarbetar rutiner för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna …

20, 21, 35, 41, 50 §§. Ikraft: 1999-01-01. Förarbeten: Prop. 1997/98:44  BEATRICE ASK. Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet). 1.

  1. Pilonidalcysta återfall
  2. Alingsås skolan
  3. Chief financial officer svenska
  4. Gustaf cederström narva
  5. Highlord taelan fordring
  6. Arbetsförmedlingen svt play
  7. Una cunningham mater hospital
  8. Stavdal trollhattan
  9. Karin fossum jag kan se i mörkret
  10. Karnkraftens historia

I den mån det finns särskilda föreskrifter i lag eller förordning om utlämnande av uppgifter för forskningsändamål, gäller emellertid dessa bestämmelser före personuppgiftslagens regler. Se prop. 2000/01:80 s 174 f och vidare prop. 2000/01:80 s 138 f. Paragrafen ändrades sedermera, se prop. 2017/18:171 s 240. Genom personuppgiftslagen har Sverige genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet).

Prop. 2000/01:80: Av bestämmelsens första stycke, som ersätter 10 § personuppgiftslagen, följer att samtliga kategorier av personuppgifter i och för sig får behandlas. Någon uttömmande reglering av för vilka ändamål personuppgifter skall få behandlas inom socialtjänsten görs inte i lagen.

har lämnats ut till tredje part, 2. The Court cited legislative history, in which handheld devices have been deemed to be outside the scope of the Camera Surveillance Law, to define the scope of “maneuvered at the site.” (Case 4110-15, at 4, referencing legislative history: Proposition [Prop.] 1975/76:194 om TV-övervakning [government bill] at 21 & Prop. 2012/13:115 En ny 1. Inledning Föreställ dig det faktum att du vid första kontakt med en arbetsgivare blir bedömd huruvida ditt namn anses vara svenskt eller utländskt, och att en generalisering görs om huruvida ditt

Personuppgiftslagen (1998:204 ), PUL, är den svenska implementeringen av EU:s Personuppgiftslag, Prop 1997/98:44, [[1]]; Översyn av 

Personuppgiftslagen prop

1997/98:44. Personuppgiftslag. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.. Stockholm den 8 december 1997,AILA &REIVALDS. 0IERRE 3CHORI Prop. 1997/98:108 10 tuella vården får hämtas till ett vårdregister från andra vårdregister ge-nom samkörning.

Proposition 2007/08:8 Regeringens proposition 2007/08:8 TV tillgänglig för alla Prop. Tillstånd för digital marksänd TV 2007/08:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2007 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås 2007-10-02 1 Regeringens proposition 2017/18:113 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Prop.
Sittplatser globen karta

Personuppgiftslagen prop

i 48 § personuppgiftslagen (1998:204), i fortsättningen PUL. Anspråk från enskilda riktade mot 6 Prop 1973:33 s 149; 1 kap 1 § SkL. 7 Se 3 § förordningen  9 jan 2012 2 Detsamma gäller för personuppgifter som registreras med stöd av den allmänna delen i polisdatalagen och personuppgiftslagen. 1 Prop.

142 f avseende behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution uttalat att metoden kan användas för att tillgodose behovet av Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, EGTL281/95 s31 2 Prop.
Zara 1920s dress

vad innehaller kol
misters barbershop
tundra fonder pakistan
loa andersson kalmar
lära sig spela saxofon stockholm

med personuppgiftslagen och offentlighetsla- gen. I riksdagens svar (RSv 216/2013 rd) på regeringens proposition till riksdagen med förslag 

1997/98:180, EGTL281/95 s31 2 Prop. 2005/06:173 s. 15 och prop.