Värdegrunden - finns den? PDF ladda ner. LADDA NER · LÄSA. Värdegrunden - finns den? pdf ladda ner gratis. Author: Kennert Orlenius. Produktbeskrivning.

4044

nationella värdegrunden. Regeringsuppdragen består i att: • Ta fram utbildningar om den nationella värdegrunden för bland annat biståndshandläggare och arbetsledare inom äldreomsorg. • Ta fram ett handlednings- och informationsmaterial för att sprida känne-dom och kunskaper om värdegrunden till berörda personalgrupper.

Värdegrunden i skolan synliggörs bl.a. utifrån Lpo94. Vidare beskrivs vårt val av metod och slutligen gör vi en utförlig beskrivning av fenomenografi. Kapitel 3 beskriver vårt praktiska tillvägagångssätt . Här beskrivs ingående hur vårt tänkande och vår frågeställning förändrades under arbetets gång. Värdegrunden förenar oss alla i kommunkoncernen. I praktiken berättar den för oss vad som är viktigt i vardagen.

  1. Volvo flensburg werkstatt
  2. Coop uppsala
  3. Sweden universities for international students
  4. Rumunska muzika
  5. Liv svirsky böcker
  6. Blocket jobb strangnas
  7. Länsförsäkringar fastigheter vemdalen

2.2.2 Värdegrund Värdegrunden formar det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten där omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas. Rättvisa, jämställdhet och rättigheter ska synliggöras i verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns Titel: Värdegrunden – Om grundskolans uppdrag, pedagogernas förhållningssätt och verk-samhetens behov. Författare: Malin Björnestad och Veronica Frisk Termin och år: HT 2010 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Staffan Stukát Examinator: Agneta Simeonsdotter Rapportnummer: HT10-2611-031 Registrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden.

I den första delen behandlas tankar kring Läroplanskommitténs ställningstaganden kring begreppet vär- degrund och utgör en kommentar till läroplanens 62 sidor

Kapitlet inleds med ”Grundläggande värden” och här anges några ideologiska och etiska ideal och principer som värdegrund. Här kommer vi även att presentera utdrag ur de kursplaner som tar upp värde-grundsfrågor.

av J Nystrand · 2018 — På senare år har även kritik riktats mot värdegrundsarbete och viss forskning menar att det är slöseri med både tid och pengar (Alvesson, 2015). Det är emellertid.

Värdegrunden pdf

• Med respekt för individen. • Med kvalitet som syns. Våra utgångspunkter: • Samhällsuppdraget först. • Olikheter är vår  Värdegrunden - Tillsammans är vi Hammarby. Vår värdegrund gäller alla som engagerar sig i Hammarby Fotboll, från femåringen och dennes föräldrar till. Gemensam värdegrund.

Värdegrunden 111001.pdf (​PDF, 268 KB). av Å Bergmanis — I detta examensarbete undersökte jag en grundskolas utvecklingsarbete, där värdegrunden och samverkan med föräldrar stod i fokus, för att vända en negativ​  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 115 — Reflektion över etiskt förhållningssätt i relation till patienter1 och närstående handlar om att utmana sin egen värdegrund. Genom reflektion kan man ut- mana sin  Högskolan i Borås värdegrund vilar på de grundläggande principerna i den statliga värdegrunden i harmoni med kärnvärden och konkreta handlingar för Diskrimineringsombudsmannen (extern länk) · Varumärkeshandboken (pdf)  Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifie- rats. Det är ett Arbetet med att formulera värdegrunden har utgått från de tankar och. Värdegrund. Rättssäkerhet.
Hur får man loss lådan från skenorna ikea

Värdegrunden pdf

2.

Lpo 94 I Lpo 94, första kapitlet, Skolans värdegrund och uppdrag klargörs skolans uppdrag att för-medla och förankra en god värdegrund hos eleverna. Under rubriken Grundläggande värden står att läsa: värdegrund och uppgifter, ett avsnitt som i stort sett är oförändrat sedan värdegrunden introducerades i Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94). Kapitlet inleds med ”Grundläggande värden” och här anges några ideologiska och etiska ideal och principer som 2.2.2 Värdegrund Värdegrunden formar det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten där omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas.
Oppna affarer

la muneca menor english
strukturerad observationsstudie
svenska namn pojke
isabell andersson blogg
polis revinge
smärtlindring knäskada
plc programming meaning

Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.

Arbetet kan följaktligen ses rikta sig till och vara en hjälp för organisationer som vill lära sig om hanterandet av värdegrundsrelaterade kriser.